Обществена поръчка

Предметът на настоящата процедура е: „Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за благоустрояване по всички части на новите парцели – Присъединяване към гробищен парк „Нови гробища“. Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи, съгласно изискванията на Техническата спецификация, част от документацията за участие.

Възложител: Община Благоевград

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

14/01/2020