Обществена поръчка

Предметът на настоящата процедура е: „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изграждане на навес за помен в гробищен парк „Нови гробища, гр. Благоевград“ Предметът на настоящата обществена поръчка включва извършване на проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи, съгласно изискванията на Техническата спецификация, част от документацията за участие.

Възложител: Община Благоевград

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

14/10/2019