Обществена поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка включва: Изготвяне на технически инвестиционен проект и осъществяване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обект: „Общински културен център град Бяла“. Обектът следва да се проектира еднофазно като технически инвестиционен проект в следните части: За издаване на разрешение за строеж: – Архитектура; – Строителни конструкции; – ВиК; – Електрическа; – ОВК; – Енергийна ефективност; – Пожарна безопасност; – Дизайнерски проект за вътрешно обзавеждане За откриване на строителна площадка: – План за безопасност и здраве (ПБЗ); – Проект за управление на строителните отпадъците (ПУСО). Общата прогнозна стойност е разпределена както следва: За проектиране : 8 000.00 лева без ДДС; За авторски надзор: 2 250.00 лева без ДДС;

Възложител: Община Бяла, ул. Андрей Премянов № 29, За: Христо Железаров, България 9101, Бяла, Тел.: 05143-2379, E-mail: byala_mayor@abv.bg, Факс: 05143-2379

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

24/01/2020