Обществена поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изработване на инвестиционен проект във фаза Работен проект за изграждане на Социални жилища за групи в неравностойно положение – гр. Петрич, изпълнение на необходимите строително – монтажни работи за реализация на проекта и упражняване на ефективен авторски надзор по време на строителството.

Възложител: Община Петрич

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

30/01/2020