Обществена поръчка

Поръчката се отнася за Инженеринг /проектиране и строителство/ на обект „Площадка за КПГ с доставка и монтаж на технологично оборудване” и последващо узаконяване пред “Инспекция за държавен технически надзор /ИДТН/ за срок от 3 /три/ месеца от датата на възлагане на поръчката (подписване на договор).

Възложител: Столичен електротранспорт ЕАД, ул.Подполковник Калитин № 30, За: Ивайло Узунов; инж.Юлия Йорданова, България 1233, София, Тел.: 02 8334101, E-mail: ivuzunov1@gmail.com, Факс: 02 9316184

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

23/08/2019