Обществена поръчка

Поръчката вкл.изпълнение на инженеринг по проектиране и изграждане на 20 броя прелезни устройства, включващо: I. Проектиране – изготвяне на работен проект; ІІ. Изпълнение на СМР съгласно одобрен работен проект.

Възложител: ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

10/02/2020