Обществена поръчка

ОП 1: „Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи (инженеринг) за изграждане на инфраструктурен район с мултифункционално предназначение за нуждите на МВР с адрес: гр. Елхово, ул. „Морава“ № 1“ ОП 2: „Изготвяне на инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително – монтажни работи (инженеринг) за изграждане на инфраструктурен район с мултифункционално предназначение за нуждите на МВР с адрес: гр. Любимец, ул. „Одрин” № 73“ Настоящата обществена поръчка включва: 1.Проектно–проучвателни работи- предварителни проучвания, изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект, изработване на характерни детайли; упражняване на авторски надзор по време на строителството. Съдържанието и частите на инвестиционния проект, трябва да е съобразено със заданието за проектиране и изискванията в „Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти”; Продълж. VI.3

Възложител: Министерство на вътрешните работи /МВР/

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

10/01/2020