Обществена поръчка

ОП включва дейности по изготвяне на инвестиционен проект , упражняване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни работи на навес с прогнозна площ около 1080 кв.м., съгласно – Задание за обект-приложение №1 към документацията за обществена поръчка.

Възложител: Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

21/11/2019