Обществена поръчка

„Ограда на УПИ XLIV, кв.53 – отреден за градски парк”, гр. Петрич

Възложител: ОБЩИНА ПЕТРИЧ, ул.Цар Борис III № 24, За: инж.Минка Салагьорова, България 2850, Петрич, Тел.: 00359 74569123, E-mail: oa_petrich@mbox.contact.bg, Факс: 00359 74562090

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

06/02/2020