Обществена поръчка

Община Долна Митрополия ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти за нуждите на Община Долна Митрополия за кандидатстване с проекти по подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник” и последващо упражняване на авторски надзор по четири обособени позиции”: • Обособена позиция № 1- „Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“; • Обособена позиция № 2 – „Изграждане на детски площадки в с. Горна Митрополия, с. Подем, с. Брегаре и с. Рибен, община Долна Митрополия“ • Обособена позиция № 3 – „Изграждане на тенис кортове в гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ • Обособена позиция № 4 – „Изграждане на спортни площадки за стрийт фитнес в с. Биволаре, с. Комарево, с. Божурица и с. Байкал, община Долна Митрополия“ Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим изпълнител, притежаващ професионална квалификация и необходимите кадри за изпълнението на поръчката. Предметът на настоящата обществена поръчка включва изготвяне на технически инвестиционен проект и упражняване на последващ авторски надзор на следните обекти: • Изграждане на комбинирана мултифункционална спортна площадка в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия; • Изграждане на детски площадки в с. Горна Митрополия, с. Подем, с. Брегаре и с. Рибен, община Долна Митрополия; • Изграждане на тенис кортове в гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия • Изграждане на спортни площадки за стрийт фитнес в с. Биволаре, с. Комарево, с. Божурица и с. Байкал, община Долна Митрополия Участниците в настоящата обществена поръчка могат да подават оферти за една, за повече от една или за всички обособени позиции. Пълно описание на предмета на поръчката по обособени позиции е подробно представено в Техническата спецификация.

Възложител: Община Долна Митрополия, ул. Св.св. Кирил и Методий 39, За: Михаил Христов - Ст. юрисконсулт, България 5855, гр. Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: dolnamitropolia@el-soft.com, Факс: 064 680704

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

15/08/2019