Обществена поръчка

Обществената поръчка включва изготвяне на инвестиционен проект, включително екзекутивна документация и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за извършване на основен ремонт и преустройство на административна сграда за нуждите на РДГП Бургас (ГПУ Бургас). Количествата и обема на проекта са съгласно Техническата спецификация с приложеното към нея Задание за проектиране за обект: „Основен ремонт и преустройство на административна сграда за нуждите на РДГП-Бургас (ГПУ Бургас)“, приложена към документацията.

Възложител: Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ към Министерство на вътрешните работи /МВР/

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

04/09/2019