Обществена поръчка

Обект на обществената поръчка е строителство по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО) НА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАДИОН „СМОЛЯН“ В ГРАД СМОЛЯН“. В изпълнение на дейностите по поръчката следва да се извърши ремонт на лекоатлетическа писта, подмяна на асфалтовата настилка на подхода към трибуните, изграждане на подпорни стени за укрепване на ската, трибуните и подходите към тях, изпълнение на нови трибуни, ремонт на тротоарни настилки, отводняване, осветление и електровидеонаблюдение. Дейностите, обект на поръчката, обхващат: – Изготвяне на работен инвестиционен проект по всички части за изпълнение на строителни работи на строителния обект; – Изпълнение на строителни работи на строителния обект; – Авторски надзор по всички части от проектантите, осъществяван по време на изпълнението на строителни работи на строителния обект.

Възложител: Община Смолян

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

21/08/2019