Обществена поръчка

на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград и упражняване на авторски надзор по време на строителството. Обществената поръчка включва: – изработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ с обхват и съдържание съгласно Закон за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; – упражняване на авторски надзор по време на строителството.

Възложител: Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

09/10/2019