Обществена поръчка

Настоящата обществена поръчка се провежда в изпълнение на проект „Проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на РСУО Русе“ с регистрационен номер на АДБФП BG16M1OP002-2.004-0003-C01, който Община Русе ще реализира в изпълнение на процедура №BG16M10P002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Проектът се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Възложител: Община Русе

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

09/12/2019