Обществена поръчка

“Инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция на котелно стопанство в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград”.

Възложител: Народно събрание на Република България, пл. Народно събрание № 2, За: Екатерина Георгиева, Димитринка Рускова, България 1169, София, Тел.: 02 9392459; 02 9392171, E-mail: dus@parliament.bg, Факс: 02 9813131

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

11/11/2019