Обществена поръчка

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.РЗП на сградата е 2391,25 м2. Предвидено е изготвяне на работен проект в съответствие с нормативните изисквания на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, а така също и специфичните изисквания, заложени в документацията и с обхват по части:Архитектурa,Конструктивна,Електрическа, ОВК, ВиК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност,ПБЗ, ПУСО, Проектно-сметна документация.За сградата има разработен идеен проект приложен към документацията на поръчката. В проекта са предвидени следните мерки за енергийна ефективност:1. полагане на вътрешна топлоизолация по външните стени от XPS с коефициент на топлопроводимост – = 0,027 W/mK;2. демонтаж на съществуваща двукатна дървена дограма и монтаж на нова от ПВЦ със стъклопакет, при запазване на растера и размерите. Новата дограма ще бъде с обобщен коефициент на топлопреминаване за системата U = 1,40 W/m2K; 3. полагане на вътрешна топлоизолация от XPS с коефициент на топлопроводимост – = 0,027 W/mK по граничещите със земята стени на кота -2,28 м; 4. демонтаж на съществуващи стъклени пана /цирлихт/ на кота +9,60 м. и монтаж на нови от ПВЦ със стъклопакет, при запазване на същия растер и размери; 5. полагане на топлоизолация от каменна вата и циментова замазка върху стоманобетонова плоча на кота +9,60 м; 6. монтаж на окачен таван тип “Армстронг” или еквивалент, в помещенията на кота +8,50 м; 7.предвижда се подмяна на съществуващия котел с термопомпена система въздух – вода; 8. Предвижда се подмяна на всички отоплителни тела; 8. Ще се изгради нова разпределителна мрежа, изчислена за топлоносител вода с параметри 50/40 С и съобразена с променените мощности на отоплението, както и с възможността за охлаждане; 9. Преработване на вентилацията и монтиране на рекуператор за оползотворяване топлината на отработения въздух. Изграждане на вентилационна инсталация за двата етажа.

Възложител: Община Велико Търново

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Договаряне без предварително обявление

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване