Обществена поръчка

“Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) – Основен ремонт с промяна предназначението на помещения в Лечебно-възстановителната база на Народното събрание в гр. Велинград и изграждане на зимна градина и топла връзка във вътрешния двор”.

Възложител: Народно събрание на Република България

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

12/11/2019