Обществена поръчка

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изпълнение на обект “Реконструкция, преустройство и изграждане на нов корпус за 5 (пет) градински групи на ДГ “Зорница”, в изпълнение на проект: “Реконструкция, преустройство и изграждане на образователна инфраструктура в 2 (две) детски градини в град Пловдив” по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“ – ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”.

Възложител: Община Пловдив

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

11/02/2020