Обществена поръчка

„Инженеринг на обекти, общинска собственост по две обособени позиции“ В предмета на обществената поръчка с авключине две обособени позиции. Обособена позиция № 1 „Изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект: „Аварийно укрепване на експлоатационната годност на сграда за читалище в състоянието й преди пожара“, УПИ І, кв.30, с .Катрище, общ. Кюстендил“ с прогнозна стойност 174166,67 лв. без ДДС и Обособена позиция № 2 „Изготвяне на технически проект, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) и упражняване на авторски надзор (инженеринг) на обект „Изграждане на отоплителна инсталация в ДГ „Слънце“, филиал Слокощица, общ. Кюстендил“ с прогнозна стойност 38200 лв. без ДДС.

Възложител: Община Кюстендил

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

09/12/2019