Обществена поръчка

Изработване на Подробен устройствен план – План за улична регулация /ПУП-ПУР/ на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система в с.о.“Острица 1“ и с.о.“Острица 2“ в землищата на кв.Банево и с.Миролюбово, в устройствена зона 1/Ов, съгласно одобрен ОУП на гр.Бургас. Изработване на ПУП-ПУР на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система за селищно образувание „Каптажа“, землище с.Изворище.Изработване на ПУП-ПУР на нови обслужващи улици, обособяване на нови квартали, инфраструктурни коридори и урегулирани поземлени имоти за съоръжения на техническата инфраструктура и зелената система за територията на с.о.“Брястите 1 и 2“ и с.о.“Каменица-Изворите“, землище Меден Рудник, гр.Бургас.

Възложител: Община Бургас

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

06/11/2020