Обществена поръчка

Изработване на инвестициони проекти във фаза „Технически проект“ за изпълнение на мерки, свързани с консервация и реставрация на недвижими културни ценности. Техническите проекти следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 4 от 21.12.2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационни-реставрационни дейности на недвижими културни ценности, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и други свързани подзаконови нормативни уредби по приложимите части. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. Пълната информация относно обхвата, обема, съдържанието и изискванията към изпълнението на проектните документации, е подробно описана и регламентирана в техническите задания, които са неразделна част от документацията за настоящата процедура.

Възложител: Община Пловдив - Район "Централен"

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

03/02/2020