Обществена поръчка

Изпълнителят следва да предложи технически проект за ремонт и преустройство на тяло Г на сградата на поликлиниката, осигуряващ етапно* изграждане на „Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“ на първия етаж и „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ на втория етаж, свързани с вътрешна стълба и асансьор/вертикален платформен подемник, оразмерен за инвалидни колички. Складови и помощни помещения могат да бъдат разположени и в сутерена. Предметът на поръчката следва да съдържа всички необходими части, в съответствие с Наредба 4 / 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и включва извършване на актуализация на следните проектни части: Част „АРХИТЕКТУРНА“ Част „КОНСТРУКТИВНА“ Част „ЕЛЕКТРО“ Част ВиК Част ОВК Част „Енергийна ефективност“ Част „ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ОТВОДНЯВАНЕ“ Част „КОМУНИКАЦИОННО – ТРАНСПОРТЕН ПЛАН“ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЧАСТИ:Пожарна безопасност (ПБ); План за безопасност и здраве (ПБЗ); План за управление на строителните отпадъци (ПУСО) Част „СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ“. Изпълнението на поръчката следва изцяло да е съобразено с Техническото задание за проектиране.

Възложител: Община Троян

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Пряко договаряне

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване