Обществена поръчка

„Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционни проекти, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: ”Изграждане на физкултурен салон на училище в УПИ 3, кв.14 по плана на село Дебрен, община Гърмен”

Възложител: община Гърмен, ул. Първа 35, За: Петър Тигалонов - н-к отдел ПЕС и ТСУ, България 2960, село Гърмен, Тел.: 07523 2040, E-mail: obs_garmen@bitex.bg, Факс: 07523 3179

Oбява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

08/08/2019