Обществена поръчка

“Изпълнение на енергоефективни и ремонтни дейности по сграда “Автобаза № 2” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД” Поръчката обхваща две обособени позиции. Об. поз. № 1 “Изпълнение на енергоефективни и ремонтни дейности по сграда “Ремонтна работилница – Автобаза № 2 с кадастрален № 183”; Об. поз. № 2 “Изпълнение на енергоефективни и ремонтни дейности по сграда “Автобаза № 2 – група Снегопочистване с кадастрален № 200”. Дейностите най-общо обхващат поетапно изпълнение, както следва: – Изготвяне на работен проект (РП), доставка на материали и оборудване, съгласно изготвения от Изпълнителя и одобрен от Възложителя работен проект; извършване на строително-монтажните работи (СМР), съгласно одобрения работен проект. По време на изпълнение на строително-монтажните работи, проектантът осъществява авторски надзор.

Възложител: "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

17/01/2020