Обществена поръчка

Изпълнението на строително-ремонтните работи за обекта, е свързано с подмяна на покритието от керемиди, включително топло- и хидроизолация, подмяна и укрепване на елементи от носещата конструкция на дървения покрив, която представлява част от носещата конструкция на цялата сграда, както и направа на околовръстен дренаж за понижаване на нивото на подпочвените води, отвеждане на повърхностните води извън основите на сградата, заустване на водостоци в канал и отвеждане към уличната канализационна мрежа. По смисъла на т.42 от ДР на ЗУТ тези ремонтни работи представляват „основен ремонт“ на основание ЗУТ, като е необходимо да бъдат изготвени и одобрени инвестиционни проекти, след което да бъде издадено разрешение за строеж. Изпълнението на строително-ремонтните работи може да стартира след влизане в сила на разрешението за строеж. Категорията на строежа съгласно ЗУТ е III-та.

Възложител: Столична община - Район "Подуяне"

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

17/02/2020