Обществена поръчка

Изпълнението на инженеринг включва три основни групи дейности: 1.Дейности, свързани с изработването на работния инвестиционен проект, както и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него. 2.Дейности, свързани с изпълнението на Авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР). 3.Дейности, които са свързани с изпълнението на строително-монтажните работи.

Възложител: Основно училище /ОУ/ "Стоян Михайловски" гр. Пловдив

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

30/09/2019