Обществена поръчка

Изпълнението на инженеринг включва три основни групи дейности: 1. Дейности, свързани с изработването на Инвестиционен проект за обекта, както и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него; 2. Дейности, свързани с изпълнението на Авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) на обекта; 3. Дейности, които са свързани с изпълнението на строително-монтажните работи. Индикативна разгъната застроена площ /РЗП/: ЦНСТ – 330 кв.м. Преходно жилище – 230 кв. м. Общо: 560 кв. м.

Възложител: Община Пловдив

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

21/11/2019