Обществена поръчка

„Изграждане на медицински изолатор в РПЦ – София, кв. Враждебна“ Настоящата поръчка включва: Проектиране, което включва изработване на инвестиционен проект в Работна фаза със следните части: архитектурна; конструктивна; ВиК; електро; отопление и вентилация; план за безопасност и здраве; пожарна безопасност; сметна документация – количествено – стойностни сметки; обща обяснителна записка; Строителство, което включва изпълнението на всички видове строително – монтажни работи до завършен вид на помещенията и пожароизвестителната инсталация в Центъра. Всички строителни материали и продукти, машини, съоръжения и оборудване, влагани в строежа да бъдат придружени със сертификати за произход и/или декларации за съответствие с основните изисквания към строежите; Съставяне на изискващите се актове и протоколи съгласно Наредба №3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, екзекутивни чертежи /при необходимост/, окончателен доклад, технически паспорт и друга строителна документация относно изпълненото строителство; Авторски надзор по време на строителството.

Възложител:

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

18/10/2019