Обществена поръчка

Изготвяне на технически проект съгласно ЗУТ и Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и упражняване на авторски надзор по: обособена позиция №1 гр. Елхово, ул. “Сан Стефано” №2: ПИ 27382.500.777.1; обособена позиция №2 гр. Елхово, ул. “Сан Стефано” №4: ПИ 27382.500.778.1; обособена позиция №3 гр. Елхово ул. “Търговска“ №99: ПИ 27382.500.776.1; обособена позиция №4 гр. Елхово, ул. “Търговска“ №101: ПИ 27382.500.767.1; обособена позиция № 5 гр. Елхово, ул. “Янчо Бакалов“ №4: ПИ 27382.500.682.1; обособена позиция № 6 гр. Елхово, ул. “3-ти март “ № 106: ПИ 27382.500.22.1; обособена позиция № 7 гр. Елхово, ул. “Ал.Стамболийски “ №92: ПИ 27382.500.728.1. Подробно описание на поръчката се съдържа в техническата спецификация.

Възложител: Община Елхово

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

02/01/2020