Обществена поръчка

Изготвяне на Технически проект по части: Архитектурна, Електрическа – етап I, План за безопасност и здраве, План за управление на строителните отпадъци, Подробна количествено-стойностна сметка. Извършване на неотложни ремонтни работи на част “Архитектура – фасада и дограма”, част “Електрическа – етап I” и част “Пожароизвестяване – развитие на системата”. Упражняване на авторски надзор на обекта.

Възложител: Национална библиотека "Св.Св.Кирил и Методий"- гр. София/ Старо наименование - Народна библиотека "Св.Св.Кирил и Методий" /, гр. София

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

17/01/2020