Обществена поръчка

Изготвяне на проекти за подробни устройствени планове (ПУП), по обособени позиции

Възложител: Община Кюстендил, пл. Велбъжд №1, За: инж. Ганка Рублева, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 550815, E-mail: ob_porachki@kustendil.bg, Факс: 078 550815 Интернет адрес/и: Основен адрес (URL): www.kustendil.bg. Адрес на профила на купувача (URL): https://kustendil.imeon.bg:4443/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=4viQEeb14dc%3d.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

16/09/2019

Краен срок за предаване