Обществена поръчка

„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 5 обекта, част от проект: „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен”

Възложител: Община Сливен

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

15/11/2019