Обществена поръчка

„Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на 5 обекта, част от проект: „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен”

Възложител: Община Сливен, бул. Цар Освободител № 1, За: инж. Стоян Марков, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

21/11/2019