Обществена поръчка

„Изготвяне на инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза „работен проект“ и авторски надзор по обособени позиции“: Обособена позиция № 1: „Изготвяне на инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза „работен проект“ и авторски надзор за създаване на център за комплексна подкрепа на лица с увреждания, вкл. с тежки множествени увреждания и техните семейства – „Дневен център за лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места – осигуряващ дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни и други дейности” Обособена позиция № 2: „Изготвяне на инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза „работен проект“ и авторски надзор за създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения с капацитет 40 места“

Възложител: Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Надя Петрова, Михаела Чаушева, Жоро Ковачев, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619228; 062 619251; 062 619209, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619231

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

19/08/2019