Обществена поръчка

Изготвяне на инвестиционен проект за конструктивно укрепване и възстановително-ремонтни дейности на покрива на сградата на Централната армейска библиотека, с адрес гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 9

Възложител: Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

02/09/2019