Обществена поръчка

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ КЪМ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА”

Възложител: Община Перущица, ул.Отец Паисий №2, За: арх.Цвета Илиева-гл.арх. на община Перущица, България 4225, Перущица, Тел.: 03143 2786, E-mail: perushtitsa_ob@abv.bg, Факс: 03143 2253

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

31/10/2019