Обществена поръчка

„ИЗГОТВЯНЕ НА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ КЪМ ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА”

Възложител: Община Перущица,

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

05/11/2019