Обществена поръчка

Избор на изпълнител на СМР по изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортната инфраструктура на град Велико Търново по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №2: Изграждане на информационни табла на спирки на обществения градски транспорт; Обособена позиция №3: Модернизация на светофарни уредби на 4 кръстовища

Възложител: Община Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: инж.Динко Кечев, инж. Цанко Бояджиев, Надя Петрова, Александър Колев, България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619228; 062 619229; 062 619506; 062 619512, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619231

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

20/12/2019