Обществена поръчка

„Избор на изпълнител за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) на основание чл. 150 ЗУТ и упражняване на авторски надзор за основен ремонт и преустройство на сграда за образование с идентификатор 41112.503.605.1“

Възложител: Община Кюстендил

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

02/12/2019