Обществена поръчка

„Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1, т.(1-5) ЗУТ и изготвяне на технически паспорт на многофамилни жилищни сгради на територията на община Белоградчик”

Възложител: Община Белоградчик, ул. Княз Борис I № 6, За: Анелия Кирилова, България 3900, Белоградчик, Тел.: 0877 876464, E-mail: kmet@belogradchik.bg, Факс: 0936 53017

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

10/02/2020