Обществена поръчка

Демонтаж на два броя стари, проектиране, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване на два броя нови асансьори

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Шумен АД

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

10/02/2020