Обществена поръчка

Дейност 1. Изготвяне на Работен проект за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря, съгласно разработените параметри и данните от ПИП, избраната Технология и разпределените части на проекта (зони); Дейност 2. Изпълнение на СМР: включва изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за нуждите на община Хисаря, съгласно изготвения Работен проект, вкл. изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура. Изпълнителят следва да изготви цялата необходима документация по време на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация; Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на необходимото оборудване за въвеждане в експлоатация на инсталацията съгласно избраната технология и ПИП, вкл. обучение на персонала; Дейност 4. Авторски надзор.

Възложител: Община Хисаря

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

16/09/2019