Обществена поръчка

Дейностите по проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на РСПБЗН-Бургас“. Основната цел е повишаване на енергийната ефективност и постигане на клас на енергопотребление „В“ в два броя административни сгради на РС ПБЗН-Бургас. В резултат от въвеждането на мерките за енергийна ефективност в сградите, следва да се постигне: класът на енергопотребление на двете сгради ще се повиши от “E” (за сграда 1) и “F” (за сграда 2) на “B”;121,34 t/y спестени емисии на CO2; подобряване комфорта на работещите и посещаващите административните сгради; оптимизиране на бюджетните разходи, в резултат изпълнените енергоефективни мерки; намаляване на въглеродните емисии от публичната инфраструктура; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

Възложител: Община Бургас

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

30/01/2020