Обществена поръчка

Дейностите, които изпълнителят ще трябва да осъществява са:•Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му; •Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции съгласно изискванията на нормативната база;•Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;•Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация; •Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър. -Изграждане на подземни контейнери за събиране на отпадъци.

Възложител: Община Момчилград

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

12/11/2019