Обществена поръчка

В рамките на обществената поръчка следва да се изпълнят дейности по проектиране, авторски надзор и СМР при изграждане на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция, реконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква.

Възложител: Градски транспорт - Перник ЕООД

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

16/09/2019