Обществена поръчка

В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка, с цел ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане/ново строителство, реконструкция, рехабилитация, основни и текущи ремонти на обекти от социалната инфраструктура и сградния фонд на Район Витоша – СО“, Обособена позиция №2: „Изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане/ново строителство, реконструкция, рехабилитация, основни и текущи ремонти на обекти на техническата и пътна инфраструктура на територията на Район Витоша – СО“. Рамковото споразумение по всяка една от обособените позиции, включени в обхвата на настоящето възлагане ще бъде сключено с не повече от 3 (трима) Потенциални Изпълнители.

Възложител: Столична община - Район "Витоша"

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

06/02/2020