Обществена поръчка

В предмета на поръчкта се предвижда изпълнението на проектантски услуги за изработ-ването на инвестиционни проекти, фаза «технически проект» за обекти, предвидени за реализация от «Водоснабдяване и канализация» ЕООД Благоевград. Особеностите в обектите на поръчката, както и изискванията към всяка от дейностите, включени в предмета на поръчката са подробно описани в Технически спецификации – Техническо задание (Приложение № 1 и Приложение № 2) към настоящите условия, за всяка обособена позиция от предмета на поръчката, които са неразделна част от документацията на обявата и са задължителни за всички участници.

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Савина Гюрова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

21/08/2019

Уебсайт

www.vikblg.com.