Обществена поръчка

В предмета на поръчката се включват 4 дейности: Дейност 1. Проектиране. Предвижда се проектиране в работна фаза на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 20 997 т. и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 т, съобразно Техническите спецификации. Дейност 2. Изпълнение на строително – монтажни работи., включващи изграждане на: 1. Инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък с капацитет 20 997 т. и 2. Компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък с капацитет 5 078 т. Дейност 3. Доставка, монтаж и пуск на технологично оборудване, необходимо за инсталациите доставка, монтаж и пусково наладъчни дейности на технологично оборудване на инсталация за предварително третиране на смесено събран битов отпадък и компостираща инсталация за разделно събран зелен отпадък;вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите. Разходите за обучение на персонала. Дейност 4. Авторски надзор.

Възложител: Община Костинброд

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

16/09/2019