Обществена поръчка

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности: 1. Изготвяне на Работен проект за изграждане на инсталацията съгласно разработен ПИП и избраната Технология, в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. 2. Извършване на СМР. СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък. 3. Осъществяване на авторски надзор 4. Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите оборудване, съгласно представеното Прединвестиционно проучване, вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите.

Възложител: Община Своге

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Открита процедура

Инженеринг

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

28/11/2019