Обществена поръчка

В обхвата на поръчката са включени дейности по предоставяне на услуги за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Раковски (ОУПO), включващ предварителен проект на ОУПО, Екологична оценка (ЕО), Оценка за съвместимостта (ОС) по чл. 31 от ЗБР, окончателен проект на ОУПО, правила и нормативи за неговото прилагане.

Възложител: Община Раковски

Детайли на поръчката

Вид поръчка

Публично състезание

Проектиране

Краен срок за регистрация

Краен срок за предаване

08/01/2020